Hy Lạp: Lưu lượng hành khách tăng 9,4% tại 14 sân bay khu vực trong tháng 8, so với năm 2019

Hy Lạp: Lưu lượng hành khách tăng 9,4% tại 14 sân bay khu vực trong tháng 8, so với năm 2019

Hy Lạp: Lưu lượng hành khách tăng 9,4% tại 14 sân bay khu vực trong tháng 8, so với năm 2019

Hy Lạp: Lưu lượng hành khách tăng 9,4% tại 14 sân bay khu vực trong tháng 8, so với năm 2019